Tjänster


Rivning
 

 Vi utför rivning av alla sorters byggnader och konstruktioner t.ex. industribyggnader, bostadhus,cisterner, ståltankar etc. 
Förberedande för rivningen upprättar vi miljöinventering, rivningsplan, rivningslov gemensamt med kunden.
Innan starten av rivningsarbetet säkerställs att området är säkert för allmänheten. 
All infrastruktur, vatten, avlopp, el, tele, osv stängs av.
Det första steget i rivningsarbetet är manuell sanering av miljö- och hälsofarliga ämnen, 
Följt av demontering av lättare konstruktioner, golv, dörrar, fönster, tak, kablar mm.
Efter miljösaneringen genomförs rivning av fasader, stomme och tak med hjälp av maskiner. 
Maskinerna är specialutrustade med verktyg för sortering, krossning av betong osv. 
Ren betong mm frigörs från armering och krosssas för återanvändning som fyllnadsmassor.
 Kan dessa massor användas på plats minskas transporterna och avfallshanteringskostnaderna 
och samtidigt besparas miljön från onödiga utsläpp. Allt annat avfall sorteras och levereras till godkända mottagare.
Vi har en genomsnittlig källsorteringsgrad på ca 97%

 


Markarbeten
   
Med dränering av en husgrund så kan man skydda huset så att man slipper framtida problem
med fuktskador och med översvämningar.
Då du har beslutat dig för att beställa dränering så kan detta kännas som
ett gigantiskt projekt som är svårt att överskåda. Vi tar ner arbetet till jorden.
Du får jobbet gjort i rimlig tid och dessutom så kan vi hjälpa dig med det efterarbete som krävs för att trädgård och
hus ska se ut som en plats man bor och trivs på.
Om du är osäker på om din grund behöver ett dräneringsarbete så kan vi hjälpa dig med analys och ett
eventuellt förslag för handling.
 

Anläggning  
   
Vi kan hjälpa dig med markarbeten, anläggningsarbeten och dränering i södra Sverige med omnejd.
Vi har lång erfarenhet av stora och små bygg projekt,och idag kan vi erbjuda dig helhetslösningar där vi med egen maskinkraft förbereder grunden till ditt bygge, dränerar eller tar hand om kompletta anläggningsarbeten. 
Du är välkommen att kontakta oss med ditt projekt och det spelar ingen roll hur 
långt du har kommit.
Vi hjälper dig att nå målet på ett kostnadseffektivt sätt och vi ser till att du alltid är medveten om hur tidsplan och arbetsprocess utformas.
Sluttande tomt, berg och jord, kablar och rötter – inget är för svårt för oss!
Vi har stor vana av markarbeten året om och du kan lita på att vi kan ta hand om ditt.
Faktum är att vi har byggt upp en markavdelning med de maskiner och den kunskap som krävs för att klara av stora och små projekt.
Vi tror att du kommer att dra stor nytta av den hjälp vi kan erbjuda dig året om.
För att anläggningsarbeten ska bli lyckade så måste man se byggprocessen som en helhet.
Vi kan hjälpa dig med viktiga tillbyggnader och se till att dessa är estetiskt tilltalande, samtidigt som de ger den hållbarhet som du är ute efter.

Håltagning  
    Effektivare, renare, exaktare, mer ekonomiskt. Listan på fördelarna med håltagning i betong med
diamantverktyg kan göras hur lång som helst. Lika lång som listan över användningsområden.
Vid alla typer av byggnation med betong är håltagning i efterhand att föredra.
Det kan gälla håltagningar för VVS- och elinstallationer, sömborrning för borttagning av
grövre betongkonstruktioner, kapning av pelare och balkar samt borrning för räcken
och belysningsstolpar etc. Vid renoveringar av fastigheter används håltagning för exempelvis
uppsågning av hisschakt i trapphus eller nya sophanteringsinstallationer. 
Den traditionella metoden med urspårningar är varken en tillförlitlig eller ekonomisk lösning.
Bilning, ett annat traditionellt alternativ, lämnar fula och trasiga hål. Dessutom är den
otillfredsställande ur arbetsmiljösynpunkt, både vad gäller dammbildning och arbetsställning
för den som skall utföra bilningen.
Med våra vattenkylda diamantverktyg kan dammbildningen i det närmaste elimineras helt - vilket
är särskilt viktigt vid ombyggnader. Dessutom blir placering och dimensionering exakt,
ingen eller liten efterlagning behövs. Vår maskinpark svarar mot alla krav som kan ställas
på modern teknik och hög kapacitet. Vi utför uppdrag som betongborrning från 10 till 700 mm i
diameter och betongsågning i upp till 62 cm i materialtjocklek.

Skrotning  
    Vi skrotar bort stålkonstuktioner och gammal utrustning,
Återavnändning av rivningsmaterial har stor betydelse för både miljön och samhällsekonomin. Vi återvinner minst 95 procent av materialet. Det kan vara järn- och metallskrot som sorteras och behandlas innan det skickas till omsmältning på stål- eller metallsmältverk. Den järn och metall som vi river ut kan betecknas som en "primär råvara". Ur både resurs- och miljömässig synvinkel måste det vara bra att man först och främst utnyttjar de järn- och metallprodukter som redan grävts upp ur jorden en gång 
 
     

 

 
  
 
Webbproduktion Procedit